Általános szerződési feltételek (ÁSZF).

Bevezetés:

A www.majorkrisztian.hu és  https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/, weboldal általános szerződési feltételeit, szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) online megjelenési, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. Üzemeltető: Major Krisztián

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.majorkrisztian.hu, https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/ jogviszonyokra terjed ki.  Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon: https://majorkrisztian.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 • A weboldal / www.majorkrisztian.hu , https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/használatával a Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
  Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére. Az ÁSZF folyamatosan elérhető az oldalon: www.majorkrisztian.hu
 • Major Krisztián weboldalát, csak az ÁSZF feltételeit és az adatkezelési nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a weboldal /www.majorkrisztian.hu/ használata során a Megrendelőnek önmagára tekintve el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatkezelési nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Megrendelő köteles haladéktalanul megszakítani Major Krisztián weboldalának, megtekintését, onnan megrendelést nem kezdeményezhet. Az adatkezelési nyilatkozatot az alábbi linken találja meg: https://majorkrisztian.hu/adatvedelem/
 • Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a weboldal, szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A weboldalnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Megrendelőt terheli.
 • Amennyiben a Megrendelő a weboldalra belép, és annak használatát folytatja, úgy azzal a Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatkezelési nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a weboldal használati feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
 • Amennyiben Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a weboldal használatát és elhagyni azt.

Megnevezések:

Szolgáltató: az a természetes személy, aki a szolgáltatás megrendelése alapján a tevékenységet elvégzi és vállalja, hogy a megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel, a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a megrendelő által megrendelt szolgáltatást /fotózás, ajándéktárgyak, vászonképek, fotónyomatok készítése/

Megrendelő: az a természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi, annak felmerülő költségét megtéríti.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldal /www.majorkrisztian.hu/ tartalmát olvassa, annak tartalmát megnézi.

Szolgáltatói adatok:

A szolgáltató neve: Major Krisztián

A szolgáltató székhelye: 1039 Budapest Zsirai Miklós Utca 6 1/3

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@majorkrisztian.hu

Telefon: 06-20-3333-925

Tárhely szolgáltató /www.majorkrisztian.hu/:

Cégnév: Rack Forest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22,
Posta Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22,
E-mail: info@rackforest.hu
Telefon: +36-70-362-4785

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Facebook
SzékhelyMenlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok
Elérhetőség:  https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  ,
Adatkezelés: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Tárhely szolgáltató:
Cégnév: Instagram
Elérhetőség: https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/
Adatkezelés: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Fogalmak: 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő, Vásárló vagy Modell együttesen.

Termék kategóriák: fotográfusszolgáltatások, vászonképek és fotográfiai nyomatok

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: https://www.majorkrisztian.hu/, https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/weboldalak, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő vagy Modell között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi, szerződés, fotográfus szolgáltatás esetében a beleegyező nyilatkozat-szerződés, kitöltésével és aláírásával létrejövő szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, vagy szolgáltatás mely a Szerződés tárgyát képezi.

Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő fotográfus-szolgáltatás, vászonképek és fotográfiai nyomatok.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Vásárlói kör: A weboldalon megvételre kínált termékek, szolgáltatások értékesítése fogyasztók, mint végfelhasználók részére történik, háztartásban, használatos mennyiségben.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

ÁSZF hatálya és módosíthatóság:

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi érintettre (Szolgáltató, Megrendelő, Modell, Felhasználó) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, Megrendelőket, azok minden képviselőjét, jogutódját vagy engedményezettjét.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók és Megrendelők előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Megrendelők és Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Megrendelők és a Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Felhasználó, amennyiben kapcsolatba lép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldallal, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem ügyfele a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Árak:

Az árak forintban értendők, a Szolgáltató alanyi ÁFA mentes, Kisadózó, Egyéni Vállalkozó. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A szerződés írásbelisége, iktatása, nyelve, ügyintézés:

A weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Major Krisztián azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a weboldalon található elérhetőségeken leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A Szerződéskötés során használt nyelv a magyar nyelv, a szerződés teljesítése során a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.

Elállás, szavatosság, jótállás

Elállási jog:

Tekintettel arra, hogy a Termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

Kellékszavatosság:

Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:

A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat.
A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a fentiekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az Eladóval szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Az Eladónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Az Eladó nem értékesít olyan terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Milyen határidőn belül reklamálhatunk?
Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Panasz és jogérvényesítési lehetőségek:

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru-szolgáltatás, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény, vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-ig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Jogorvoslati szervek:

Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Telefon: 06-1-896-5302

E-mail: fogyasztovedelem@13kh.bfkh.gov.hu

Békéltető testületi elérhetőségek

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Tel.: 76/501-525, 501-532

Fax: 76/501-538 Mobil: 70/7028-403,

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Dr. Szendrei Andrea ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

Fax: +36 36 323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Ügyfélfogadási rend (személyesen és telefonon is): H-CS: 13.00 – 15.00 óra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

web: www.kemkik.hu vagy http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,

e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu

web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu

www.baranyabekeltetes.hu

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök: Mátyás Tibor

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 0630-6370-047

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekeltetes.hu/

Fogyasztói jog, panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület. Elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186 A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. – Bírósági eljárás kezdeményezése: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Major Krisztián célja, felelősség korlátozása, szerzői jog:

A weboldal célja a rajta megtalálható árucikkek, szolgáltatások bemutatása. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. Major Krisztián  megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Major Krisztián nem vállal felelősséget.

A weboldalon megtalálható külső (forgalmazó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. képen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (forgalmazó, gyártó) felel. Azért Major Krisztián felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett képek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő csomagolásban kapható, mint ami a képen szerepel).

A weboldaláról való vásárlás, megrendelés feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

Major Krisztián semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget: – az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. Major Krisztián weboldalának használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért, és az ezekből adódó következményekért.
Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért, akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/ stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért.
Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén, – bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért, – bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

Major Krisztián nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a weboldalhoz való csatlakozás vagy használat miatt, vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.
Major Krisztián semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.
Major Krisztián előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljes körűen, és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

Major Krisztián weboldala (www.majorkrisztian.hu, https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/ ) szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges, ill. adat tartalom joga Major Krisztián tulajdona. A weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

A www.majorkrisztian.hu , https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/weboldal szerzői jogi védelmet élvez, bármilyen tartalom felhasználása, ami az oldalon szerepel, a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az elkészült képek szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltatónak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványában, reklámjaiban marketing célra, referenciaként felhasználni az általa, a Megrendelő kérésére készített fotókat, kivéve, ha a Megrendelő ezt a fotózás megrendelése előtt nem engedélyezi.

Általános rendelkezések:

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal (www.majorkrisztian.hu, https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/) annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató törekszik rá, de nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

Felelősségek:

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató az elkészült digitális képeket a Megrendelő által megadott e-mail címre megküldi, vászonkép vagy nyomtatott fotográfia esetén a megadott címre elküldi, esetenként kiszállítja. A Szolgáltató a Megrendelőnek a terméket, termékeket rendelkezésre bocsájtja, a fizetési feltételek teljesülése után, a nyilatkozatban leírtak alapján.

A Modell köteles a fenti időpontban és helyen fotózásra alkalmas állapotban megjelenni, és a fényképfelvételek elkészítésében a Fotós utasításai alapján modellként aktívan közreműködni. A Modell legfeljebb a fentebb megadott időtartamban és helyen köteles a felvételek elkészítésében közreműködni.

A Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus úton megküldött digitális képeket már feldolgozza, utómunkázza (fényerő- és színkorrekció, kontrasztretusálás) az erre a célra használt képfeldolgozó szoftver(ek) segítségével, a beleegyező nyilatkozatban leírtakban foglaltak szerint.

A Szolgáltató vállalja, hogy a digitális képeket az utómunkázást követően nyomtatásra alkalmas minőségben, méretben átadja a Megrendelő digitális formátumban, elküldi a Megrendelő által megadott e-mailcímre vagy a Modell igénye szerint átadja egyéb adathordozón (CD, pendrive).

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által kiválasztott digitális képeket feldolgozza, utómunkázza és átadja a fotózás időpontjától számított maximum 3 héten belül.

A Szolgáltató kizárólag utómunkázott digitális képeket ad át a Megrendelő részére.

A Szolgáltató által átadott azon digitális képekre tehet jelzést, feliratot, logót, vízjelet, melyeket a Megrendelő feltölthet bármilyen webes felületre (közösségi oldalak, levelezőrendszer, stb.). Amennyiben a Megrendelő nem a Szolgáltató által jelzett, feliratozott, logózott, vízjelezett képeket tölti fel a webes felületre, köteles megjelölni a Szolgáltatót!

A Szolgáltató a fotózás napján a szerződésben foglalt időponttól kezdve a megrendelt eseményeket örökíti meg. A fényképezés során digitális felvételek készülnek, melyek közül a Szolgáltató válogatja ki a választott csomagban foglalt mennyiségű fotót. A fényképek igényes utómunkájához időre van szükség, ami általában 21 munkanapot jelent. Amennyiben Megrendelő a szerződésbe foglalt képszámon túli többletképeket is rendel, a vállalási határidő annak függvényében növekedhet. Az elkészült, utómunkálatozott képek a szerződésben foglaltak szerint digitálisan, pendrive-on, opcióként papírképen, fotókönyvben, kerülnek átadásra.

Az fotózás napján az átadott képeknél természetesen több fénykép készül, általában 2x – 3x több. Ezeket a Szolgáltató válogatja át és törli a nem megfelelő (expozíció, élesség, előnytelen kompozíció, pislogás stb.) felvételeket. A Szolgáltató természetesen gondoskodik arról, hogy minden jelentős pillanatról és lehetőség szerint a fotózás egyéb mozzanatairól is legyen felvétel. A fenti technikai vagy kompozíciós szempontból nem megfelelő képek utómunkának nem esnek alá és a megrendelőnek sem kerülnek átadásra.

A szolgáltatást követően a Szolgáltató a kész anyagot körülbelül 21 munkanapon belül adja át a megrendelőnek.

A Szolgáltató „nyers” korrigálatlan, úgynevezett RAW formátumú fotót, a Megrendelőnek nem ad át!

Amennyiben bármilyen a Szolgáltatótól független, külső szolgáltató (elsősorban nyomda és futárszolgálat) nem tudja tartani a szokásos határidőket, úgy előfordulhat, hogy a fenti határidők a Szolgáltatótól

függetlenül kitolódhatnak. A szerződés a megrendelt termékek leszállításával teljesítettnek minősül.

A Szolgáltató a későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében már most tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fényképfelvételeket a fotózás élethelyzetei, történései, helyszíne, környezete jelentős mértékben befolyásolja. A Megrendelő az jelen ÁSZF elolvasása után kijelenti, hogy ezen tájékoztatást megértette és elfogadja.

Amennyiben a Szolgáltatót a fentieken túli vis major érinti: tűzeset, sérülés, betegség, baleset, lopás vagy bármilyen más olyan esemény miatt, amire hatással nincs, nem tudja a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben az úgy a foglaló díjának összegét köteles visszafizeti a lemondástól számított 30 napon belül, további felelősséggel azonban nem tartozik.

Amennyiben a felszerelés – beleértve a fényképezőgépeket, kiegészítőket és az adattárolókat – előre nem látható technikai meghibásodásából eredő vagy bármilyen más okból történő adatvesztés miatt a Szolgáltatót a szerződésben foglalt feltételeinek nem, vagy csak részben tud eleget tenni, akkor a Szolgáltató az előleggel megegyező összegű kötbér fizetésére vállal kötelezettséget. Bármilyen más esetben a szerződés nem teljesítése vagy hibás teljesítése miatt a Szolgáltató legfeljebb a foglalóval megegyező összegű kötbér fizetésére kötelezhető.

Bármilyen postán küldött terméket a Szolgáltató ajánlott küldeményként köteles feladni, de ennek elvesztéséért vagy megrongálódásáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a papírképek és albumok esetén előfordulhat, hogy idővel a rajta lévő képek veszítenek telítettségükből és kifakulnak. A Fotográfus ezért felelősséggel nem tartozik, azonban a nyomda garanciájának érvényesítésében természetesen közreműködik.

Amennyiben a Szolgáltató a felszerelésében a Megrendelő vagy a Megrendelő vendégeinek felróható okból kár keletkezik, úgy annak okozója a kár megtérítésére köteles.

Megrendelő vállalja, hogy a fotózás során másik fotóst nem bíz meg, beleértve a tanuló fotósokat vagy az ismerősöket. Ha ez mégis előfordul, a Szolgáltató jogosult az eseményt otthagyni, és megrendelt szolgáltatás árának megfelelő 100%-os lemondási díjra igényt tartani.

Stúdiófotózás esetén Megrendelő és a Szolgáltató, az adott stúdió házirendjében foglaltakat magára nézve kötelező érvényűen elfogadja.

Felelősség a képminőségben:

A Szolgáltató vállalja, hogy a portfóliójában található, a szerződéskötés előtt bemutatott képekhez hasonló színvonalon örökíti meg a Megrendelő esküvőjét vagy egyéb eseményét, fotózását. A Szolgáltató az esküvő vagy egyéb fotózás napján minden tőle telhetőt megtesz a fontos pillanatok és személyek művészi dokumentálása érdekében, azonban külső tényezők jelentősen megnehezíthetik a Szolgáltató munkáját, mely a képminőségen is éreztetheti a hatását.

A Szolgáltató és a Megrendelő is elfogadja jelen szerződés részletezéseként a kettejük között lefolytatott írásos üzenetváltásokat, akkor is, ha ezek külön nem kerülnek rögzítésre a szerződésben. Az üzenetváltásban egyértelműen megegyezett részleteket a szerződés részének tekintik a felek.

A Fotós nyers képek átadását nem teljesíti és nem vállalja!

Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek Major Krisztián részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.
Szerződésszegés esetén Major Krisztián csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget.

Major Krisztiánt semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a fotózás az időjárási körülmények miatt, egyéb nem a Fotós személyétől függő körülmények miatt nem teljesül
Major Krisztiánt semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat. Major Krisztián minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért. Major Krisztián jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban Major Krisztián nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

Major Krisztián a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget www.majorkrisztian.hu, https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

Major Krisztián nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Major Krisztián nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

A Szolgáltatás díjai:

A weboldalon szereplő termékek, szolgáltatások ellenértéke témakörökre lebontva tartalmazza a szolgáltatás díjazását (fotózás, ajándéktárgy, vászonkép stb.). Az árak forintban értendők, árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk!

A fotózás napján a Modell köteles a részére kiállított számla átvételét vagy az általa megadott e-mail címre történő megküldését követően a szolgáltatás ellenértékét a Fotósnak kiegyenlíteni.

Magatartási kódex:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. Az ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! Fotókkal kapcsolatos megjegyzések: a képernyők nem egyformák, a színhelyesség a kalibráció, kontraszt, telítettség, fényerő beállítások eltérőek, a valóságban a termékek színei kissé eltérhetnek az ön telefonján, monitorán megjelenítettektől!

Termék-szolgáltatás információk:

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. A weboldalon nincs megjelenített készletinformáció. Major Krisztián mindent megtesz azért, hogy a weboldalon szereplő termékek naprakészen raktáron legyenek, azonban a nagykereskedők raktárkészleteinek gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket lehet, hogy rendelni kell / ajándéktárgyak alapanyagai, vászonképek alapanyagai, stb/
Szolgáltatás:
A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő előzetesen leegyeztetett kérésére fotószolgáltatást nyújt. Esküvői fotózás esetén a szerződés aláírásának dátumától, a Szolgáltató az időpontot foglaltnak tekinti és erre a dátumra más fotózást nem vállal el. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződés aláírásával elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges tapasztalata, tudással, technikai felszereltséggel rendelkezik és a Szerződésben vállalt feladatokat legjobb tudása szerint végzi el.

Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valódiságáért:

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (Rendelés kizárólag csakis email-on lehet leadni). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.
Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Termékek ár feltüntetése:

A weboldalon megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai bruttó árak A Szolgáltaló, alanyi ÁFA mentes Egyéni Vállalkozó. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Major Krisztián külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. Major Krisztián a weboldalon megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az ár változtatás jogát fenntartja. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés:

Major Krisztián az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza. Major Krisztián szavatolja, hogy a megállapodás előtt a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a megrendelni kívánt termékek, szolgáltatások vételáráról még a megállapodás elküldése előtt.

Hibás, téves ár feltüntetés:

Amennyiben Major Krisztián minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a weboldalon akkor Major Krisztián nem köteles a terméket, szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. –

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: – nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; – esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; – egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár .
Major Krisztián az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

Megrendelés, visszaigazolás menete, a szerződés létrejötte:

A Vásárló a weboldalon , www.majorkrisztian.hu  , https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/közzétett aktuális termékekről, szolgáltatásokról megrendelő elektronikus levelet küld a Szolgáltatónak, ezzel kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz, a megrendelt termék(ek) megvételére szolgáltatás(ok) igénybevételére, a megrendelés elküldése előtt az ÁSZF-et elolvasta, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Vásárló részéről a megrendelés leadása /a megállapodás visszaigazolása/ nem eredményezi Major Krisztián és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött visszaigazolás (megrendelés) megérkezését Major Krisztián legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ebben a visszaigazoló e-mail-ben, üzenetben kapja meg a vásárló az esetleges díjbekérőt, illetve a tájékoztatást, hogy a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail vagy üzenet tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.
A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor Major Krisztián kinyilvánítja a rendelés elfogadását a díjbekérőn szereplő Major Krisztián bankszámlájára beérkezését követően. Amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. – A Vásárló a weboldalról történő megrendelésével elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, üzenetben illetve e-mail útján fordulhat Major Krisztiánhoz, aki készséggel áll rendelkezésére.

Termék, rendelkezésre állása:

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a termék nem beszerezhető, Major Krisztián fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban megtörtént kifizetést, a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető Major Krisztián weboldalához vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli Major Krisztiánt semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Termék átvétele és szállítása:

Amennyiben a rendelést a Vásárló személyesen veszi át, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja átvenni a rendelését a megadott címen, Major Krisztián bejegyzett székhelyén. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, Major Krisztián fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap, kivéve egyedi kérésre gyártatott termékek /vászonképek, nyomtatott fotográfiák/. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatást elérhetőségeinken kaphat: (+36-20-3333-925, info@majorkrisztian.hu)

Fizetés, számlakiállítás:

A Vásárló megállapodásban feltüntetett fizetési módon fizethet. A Vásárló készpénzzel, illetve banki átutalással fizethet.
A banki átutalással történő fizetés esetén Major Krisztián pénzügyi műveleteit feldolgozó cége: OTP Bank Magyar cégjegyzékszám: 01-10-041585 Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca

Nagyobb összegű 50,000,-Ft-ot meghaladó megrendelésnél, pl.: esküvő, termékfotózás,  kiválasztott csomag után az ár 50%-a mint foglaló-előleg szükséges, mivel a fotózásoknál gyakoribb az utolsó percben történő lemondás /családi egészségügyi egyéb okok/, a feszes ütemezés miatt van erre szükség, hiszen a megrendelt időpontra más munkát nem vállalok, a meghiúsult fotózást egy másik időpontban bepótoljuk a foglaló-előleg nem veszik el!

A fizetés során beírt adatokat Major Krisztián weboldala nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.
A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy Major Krisztián weboldala által kiállított számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított levélből letölti.

Tulajdonjog fenntartása:

A megrendelt termék, szolgáltatásból származó fotók Major Krisztián tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

Szolgáltatás megtagadása:

A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

Záró rendelkezések:

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a 17/1999 (II.5.) Korm. r. rendelkezései valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.

A www.majorkrisztian.hu , https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/ honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja Major Krisztián. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Major Krisztián fenntart magának minden jogot a www.majorkrisztian.hu , https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus  , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/ weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a www.majorkrisztian.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Major Krisztián írásos hozzájárulása nélkül.

ÁSZF egyoldalú módosítása:
Major Krisztián jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Major Krisztián fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a www.majorkrisztian.hu, weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Nyilatkozat minta elálláshoz:
Címzett: Major Krisztián (cím: 1039 Budapest Zsirai Miklós utca 6. 1em. 3.aj. /info@majorkrisztian.hu/)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:

Minden jog fenntartva! A honlapon szereplő összes kép, grafika, szöveg, hang, videó és animációs adatállomány a szerzői jogi törvény, valamint a szabályozó törvények hatálya alá tartoznak. Tilos ezek másolása, módosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott formában Major Krisztián kifejezett hozzájárulása nélkül! A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Major Krisztián

©️ Major Krisztián