Adatkezelési nyilatkozat

Major Krisztián nem vállal felelősséget a honlapon található információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Továbbá nem vállal felelősséget – a nyújtott információk használatából vagy nem-használatából eredő, illetve a pontatlan vagy hiányos információkból származó – anyagi dolgokban, vagy szellemi termékekben bekövetkezett károsodásért, amennyiben nem bizonyított Major Krisztián szándékos, vagy súlyos gondatlansága.

Az oldalon található ajánlatok nem jelentenek sem kötelezettséget, sem kötöttséget. Major Krisztián, kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, vagy törölje a weboldal egyes részeit, vagy annak teljes tartalmát, esetleg ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse azt.

Az esetleges hivatkozó linkek által elérhető weboldalakon szereplő információkért a hivatkozó linkhez tartozó weboldal tulajdonosai, üzemeltetői felelősek. Továbbá felelősek a károkért, amelyek a nyújtott információk használatából vagy nem-használatából erednek.

Kérem, hogy Weboldalam, Facebook vagy Instagram oldalam használata, nyomtatott képek, vászonképek megrendelése előtt, illetve fotózás megrendelése előtt a szíveskedjen elolvasni a jelen Adatkezelési nyilatkozatot, ÁSZF-t, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatkezelési nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az ÁSZF megtalálható:  https://majorkrisztian.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatom Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával, esetleges megkereséssel, rendeléssel, fotózás létrejöttével, a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével, aláírásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.
A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen Adatkezelési nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembevételével az alábbi:

 1. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 3. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 6. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 7. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 9. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;
 10. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Felhasználók köre:

Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybe vevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

A kezelt személyes adatok köre:

A www.majorkrisztian.hu  weboldal használata nincs regisztrációhoz kötve. A honlap használata során kizárólag az kapcsolati modul modul használatakor szükséges személyes adat (név, email cím) megadása.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik:

 • név (vezetéknév, keresztnév, cégnév)
 • cím (utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám)
 • telefonszám
 • e- mail cím

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli!

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja:

A weboldalon található elérhetőségeink, és a sütik elfogadása, illetve a Weblapon történő írásos kapcsolati modul használata folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ezen hozzájárulást a Felhasználó email-en vagy telefonon, vagy a Weblapon történő ajánlatkérés elküldésével továbbá a sütik elfogadásával adja meg.

A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A hatályos jogszabályok miatt /2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”)2:48. §. alapján/ a fotózáshoz hozzájáruló nyilatkozatot kell tenni, a beazonosításhoz a fent említett személyes adatok szükségesek. A termékek megrendeléséhez, azok kiszállításához, a szolgáltatások igénybevételével, a kért adatainak megadásával a
Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

A Weblapról vagy ennek kapcsán történő megkeresés közben történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapról vagy ennek kapcsán történő megkeresés elküldésével, vagy a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével adja meg.

A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A Cookie (sütikre) vonatkozó tájékoztató:

A sütik kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a süti származik, a süti „élettartamát” (azaz, milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, milyen módon gyűjtenek információt a sütik, miközben Ön a www.majorkrisztian.hu weboldalt használja.

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Cookie megnevezése Cookie céljának meghatározása Lejárat dátuma Elérhetőség
Facebook Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban 1 nap FACEBOOK INC.

1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025.

650-618-7714

_gat a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító 1 nap https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

_gid GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA 1 nap www.google.de/policies/privacy/
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

PHPSESSID a Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközével kapcsolatban session https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

A rögzített adatokat az Adatkezelő kezeli. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

Google Adwords cookie: weboldalunk meglátogatása során a látogató cookie-azonosítója remarketinglistára kerül. Ez lehetővé teszi a későbbi hírdetések pontosabb célzását. Így tudunk olyan dolgot hirdetni, ami Önt ténylegesen érdekli. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. Szintén cookie-k segítségével tudjuk megoldani az is, hogy ha már nem érdekes Önnek egy hirdetés, akkor az ne is jelenjen meg.

Google Analytics cookie: a szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat. Ezek az adatok teszik lehetővé számunkra, hogy weboldalaink felhasználhatóságát javítsuk.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy Major Krisztián (1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 6. 1/3.) a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
Ezen feltétel alól kivétel a szállító vagy kézbesítő cég. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről és az adatokkal az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járnak el.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei.
A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A vásárlás teljesítésének érdekében az alábbi adatokat továbbítjuk házhozszállítás esetén a futár, illetve a Magyar Posta részére: szállítási név, szállítási cím, esetlegesen telefonszám, időpont egyeztetés céljából

Ezen adatok átadásának hiányában, a kisszállítás nem teljesülhet, amennyiben az adatok megadását a megrendelő nem engedélyezi, abban az estben személyesen is van lehetősége a terméket átvenni. Ennek kritériumait jelen ÁSZF tartalmazza.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés, jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállítással kapcsolatos adatkezelés, jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

Áruszállító:
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzék szám. 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Levelezési cím: 1540 Budapest
Honlap: www.posta.hu
Telefonszám: 06-1-767-8282
Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. Ezen feltétel alól kivételt képez a csalás gyanúja, illegális tevékenységek, visszaélés gyanúja, bármely személy potenciális veszélyeztetése, Major Krisztián szolgáltatási feltételeinek megsértése esetén vagy olyan esetekben, amikor a törvény előírja azt.

Google LLC /”Google”):

Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

Adatvédelmi tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?fg=1

Az adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában, illetve az adatkezelő az esetleges hirdetéskezelő, AdWords vonatkozásában.

Facebook: 

SzékhelyMenlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookie szabályzat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Major Krisztián (https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus ) a közösségi médiában jelen van, így tevékenységét követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni.

Major Krisztián saját közösségi oldalának kedvelőinek, követőinek, továbbá az oldal illetve annak bejegyzéseinek, közösségi oldalon való megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek az adatai. Hozzájárulás alapja, az önkéntes regisztrálás a közösségi médiákba, a tartalmak bekövetése, lájk-olása, kommentelése.

Elektronikus levélcímek kezelése:

A www.majorkrisztian.hu weboldalon nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében hírlevél kizárólag a felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. Hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének hiánya miatt Major Krisztián a weboldalra látogatók részére nem küld tájékoztató reklámokat, e-maileket, ajánlatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /.
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása:

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek. Ezen feltétel alól kivételt képez a csalás gyanúja, illegális tevékenységek, visszaélés gyanúja, bármely személy potenciális veszélyeztetése, Major Krisztián szolgáltatási feltételeinek megsértése esetén vagy olyan esetekben, amikor a törvény előírja azt.

Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatkezelési nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Major Krisztián

Levelezési cím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 6. 1/3.

E-mail cím: info@majorkrisztian.hu

Honlapcím: www.majorkrisztian.hu, https://www.facebook.com/MajorKrisztianFotografus , https://www.instagram.com/majorkrisztianfotografus/

Telefon: +36-20-3333-925

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Jogszabályoknak való megfelelés:

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhely szolgáltató: /www.majorkrisztian.hu/

Cégnév: Rack Forest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Postai cím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
E-mail: info@rackforest.hu
Telefon: +36-70-3981-166

Jelen tájékoztató időbeli hatálya:

Jelen tájékoztató 2021.03.02. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon a https://majorkrisztian.hu/adatvedelem/ linken. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását weboldalunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

A felhasználónak bármikor jogában áll tájékoztatást kérni Major Krisztiántól az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségeken:

Major Krisztián

Levelezési cím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 6. 1/3.

E-mail: ifo@majorkrisztian.hu
Telefon: +36-20-3333-925

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Fotózáshoz hozzá járuló nyilatkozat, minta:

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához
a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”)
2:48. §. alapján

Mely létrejött egyrészről
Modell, neve:                                                    __________________________________________________

Lakcíme:                                                    __________________________________________________

E-mail címe,
amire a kész fotókat a Fotós elküldheti:                                                    __________________________________________________

továbbiakban „Modell”. /Több Modell esetén, a Modellek nevét és adatait jelen nyilatkozat csatolt mellélete tartalmazza!/

Másrészről pedig mint:
Fotográfus neve: Major Krisztián
Lakcíme: 1039 Budapest Zsirai Miklós Utca 6 1/3
Személy igazolvány száma: ……..
továbbiakban, mint „Fotós” között.

Alulírott Modell, ezúton engedélyezem a Fotós és törvényes képviselői számára, a rólam a Fotós által, az alább megadott időpontban készített fényképeknek és azok származékainak (a továbbiakban „Fényképek”) a használatát minden törvényes célra a következőkben részletezett feltételek szerint.

Fotós a Modell, részére a Fényképeket az alábbi módon és mennyiségben adja át:

 • digitális formában a megadott e-mail címre elküldve,
 • a fényképek átadásának a határideje, fotózástól számított maximum három héten belül.

A Fotós elfogadja, hogy a Modell felhasználhatja a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve, de nem korlátozva a portfolió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Fotós előzetes írásos engedélye nélkül. Valamint elismeri a Fotós fényképekhez kapcsolódó szerzői jogait.

A Modell elfogadja, hogy a Fotós felhasználhatja*, nem használhatja fel* a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve, de nem korlátozva a portfolió, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Modell előzetes írásos engedélye nélkül. Modell ezennel engedélyezi Fotós számára a Fényképek utólagos szerkesztését, módosítását, retusálását, beleértve, de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Modell számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti Fényképekhez képest. Modell ezennel elismeri, hogy minden pózt, helyzetet és szituációt, amiben őt a Fényképek ábrázolják önszántából vállalt, és a teljes fotózás, annak minden részletével az ő szabad beleegyezésével történt, fenyegetettség és erőszakos kényszerítés nélkül. Ebből adódóan Fotós az ilyen vádak alól mentesül.

A Modell kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében elkészíteni kívánt fényképek jellegével és a felhasználás körülményeivel tisztában van, valamint a fentebb megadott adatai valósak, és személyében (vagy szülei/hivatalos képviselője révén) képes ennek a szerződésnek az aláírására anélkül, hogy egy korábbi szerződést vagy hatályos törvényt ezzel sértene.

a fotózás ideje és időtartalma: _____________________________
a fotózás helye: _____________________________

Valamint, jelen nyilatkozat-szerződés alapján a Modell köteles a fenti időpontban és helyen fotózásra alkalmas állapotban megjelenni, és a fényképfelvételek elkészítésében a Fotós utasításai alapján modellként aktívan közreműködni. A Modell legfeljebb a fentebb megadott időtartamban és helyen köteles a felvételek elkészítésében közreműködni.
A fotózás napján a Modell köteles a szolgáltatás ellenértékének fennmaradó részét kiegyenlíteni!

Jelen nyilatkozat-szerződés alapján a Fotós az elkészített Fényképeket a fentebb megadott időtartamban és földrajzi kiterjedésben jogosult felhasználni a korábbiakban részletezett módon. A Fotós a nyilatkozatban-szerződésben megszerzett jogait a nyilatkozat-szerződés időtartalmán belül harmadik félnek csak a Modell előzetes írásos engedélyével engedheti át.

Az adatvédelmi nyilatkozatot, ÁSZF-t elolvastam és mint akaratommal egyezőt elfogadom, ezt aláírásommal hitelesítem.

Dátum: ________________

_______________________________ ________________________________
Modell aláírása Fotós aláírása
________________________________
A Modell 18 éves kora alatt, vagy gyámság
esetén a szülő/képviselő aláírása /melléklet alapján is/
szükség esetén a Szülő / Képviselő adatai
Neve: ________________________________
Lakcíme: ________________________________

 

 * a megfelelő aláhúzandó!

 

 1. melléklet

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához

a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”)

2:48. §. alapján

További Modellek nevei és adatai:

Modell, neve:  __________________________________________________

Lakcíme:         __________________________________________________

Modell aláírása:          ____________________________________________

Modell, neve:  __________________________________________________

Lakcíme:         __________________________________________________

Modell aláírása:          ____________________________________________

Modell, neve:  __________________________________________________

Lakcíme:         __________________________________________________

Modell aláírása:          ____________________________________________

Modell, neve:  __________________________________________________

Lakcíme:         __________________________________________________

Modell aláírása:          ____________________________________________

Minden jog fenntartva! A honlapon szereplő összes kép, grafika, szöveg, hang, videó és animációs adatállomány a szerzői jogi törvény, valamint a szabályozó törvények hatálya alá tartoznak. Tilos ezek másolása, módosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott formában Major Krisztián kifejezett hozzájárulása nélkül! A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Major Krisztián
©️ Major Krisztián